• +977- 025-536317, 025-538317
    info@miteribank.com.np
  • Today is Sep,26,2023 04:41:19 PM
  • Miteri Development Bank Limited
    Head Office Mahendrapath, Dharan-12

Services & Chargesशिर्षक

 

सेवा शुल्क

१. ग्राहक सेवा    
नयाँ चेकबुक माग (पुरानो हराएको खण्डमा) - रु. ४००
पुन स्टेटमेण्ट लिन : एक पटक लगि सकेको स्टेटमेण्ट पुन लिन - रु. २०० प्रति आर्थिक बर्ष र स्टेटमेण्ट १० पेज भन्दा अधिक भएमा प्रति १० पेज बराबर २०० का दरले बढी लाग्ने छ ।
मोबाइल / एस . एम . एस बैंकिङ्ग registration - रु. २५०
मोबाइल बैंकिङ्ग पिन reset   रु. २५ प्रति पटक
आई . पि . एस . -

रु. ५०० सम्म रु. २, रु. ५०१ देखि रु. ५०,००० रु. ५, रु. ५०,००० भन्दा बढि रु. १०

चेक फिर्ता - रु. ३००
चेक रेक्यूजिसन स्लिप हराएमा - रु. ३००
६ महिना भन्दा अघि खाता बन्द गर्नु परेमा - ब्यक्तिगत रु. ५०० र संस्थागत रु. १,०००
२. कर्जा सेवा    
कर्जा सुविधा सेवा शुल्क (Service Charge) - १ प्रतिशत (कर्जा रकमको)
कर्जा नविकरण  शुल्क (Renewal Charge) - ०।२० प्रतिशत (कर्जा रकमको)
कर्जा अग्रिम चुक्ता शुल्क (Loan pre-settlement) -

रु ५० लाख भन्दा बढी कर्जा रकमको लागि ०।२० प्रतिशत

बिड बोन्ड बैंक ग्यारेण्टि  - प्रती त्रैयामास बिड रकम ०।३५ प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ
पर्फमेन्स, एडभान्स तथा पेमेन्ट,ऋेडिट सपलाई ग्यारेण्टि - प्रती त्रैयामास ग्यारेण्टि ०।५० प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ
CIB Charge - CIB ले तोके बमोजिम