• +977- 025-536317, 025-538317
    info@miteribank.com.np
  • Today is Dec,09,2022 08:39:44 AM
  • Miteri Development Bank Limited
    Head Office Mahendrapath, Dharan-12

Interest RateRates: Effective from 1st Mangsir 2079 (17th November 2022)

Nature of Deposit Minimum Balance Interest Rate
Saving of Deposit   On Daily Basis
Staff Saving A/C 500.00 8.10%
General Saving A/C 1,000.00 8.10%
Premium Saving A/C 5,000.00 8.10%
Chelibeti Bachat A/C 500.00 8.10%
Share Deposit 200.00 8.10%
Social Security A/C 0.00 8.10%
Miteri Kiddy Bank 100.00 8.10%
Gorkha Bachat A/C 1,000.00 8.10%
Money Plus A/C 1,000.00 8.10%
Miteri Prime A/C 10,000.00 10.00%
Miteri Super Saving A/C 50,000.00 10.10%
Miteri Call A/C   0 - 4.05%
Fixed Deposit for Individual Quarterly Interest Payable
3 Month and above up to 2 year Fixed Deposit   13.10%
Corporate Fixed Deposit  below 2 Year   11.10% (+0.50 for bidding)
Nature of Loan Base Rate Plus Interest Rate
Small Business Loan base rate plus up to 5%
Ind. Working Capital Loan base rate plus up to 5%
Trade Working Capital Loan base rate plus up to 5%
Term Loan base rate plus up to 5%
Overdraft base rate plus up to 5%
Real Estate Loan base rate plus up to 5%
Personal Loan base rate plus up to 5%
Housing Loan base rate plus up to 5%
Hire Purchase Loan base rate plus up to 5%
Education Loan base rate plus up to 5%
Foreign Employment Loan base rate plus up to 5%
Loan Against Govt. Bond base rate plus up to 5%
Deprived Sector Loan base rate plus up to 5%
Loan Against FD   2.00% above FD rate or Min 14.00%
Base Rate Ashoj end 2079   12.85%
Fixed Interest Rate   16%
Note: क. बैदेशिक रेमिटेन्सबाट आएको रकमको खाता खोल्दा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिइने छ |
         ख. विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा अन्तरगत जेष्ठ नागरिक, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला तथा फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिलाई प्रवाह गर्ने बिपन्नवर्ग कर्जाको                 प्रकाशित ब्याज दरमा १ प्रतिशित छुट दिइने छ |
          ग. दुई वर्ष भन्दा बढी समय अवधिको लागि मुद्दती वचत गर्नु पर्ने भए केन्द्रिय कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्ने छ ।