• +977-025-531317,025-533317
    info@miteribank.com.np
  • Miteri Development Bank
    Head Office Mahendrapath, Dharan-12

Services & Charges

Services & Charges

शिर्षक   सेवा शुल्क
१. ग्राहक सेवा    
नयाँ चेकबुक माग (पुरानो हराएको खण्डमा) - रु. ४००
Issuance of Balance certificate (Audit प्रयोजन बाहेक) - रु. ५००
चेक प्रमाणित " Good for Payment" तथा क्यान्सिलेन्स - रु. ५००
पुन स्टेटमेण्ट लिन : एक पटक लगि सकेको स्टेटमेण्ट पुन लिन - रु. २०० प्रति आर्थिक बर्ष र स्टेटमेण्ट १० पेज भन्दा अधिक भएमा प्रति १० पेज बराबर २०० का दरले बढी लाग्ने छ ।
मोबाइल / एस . एम . एस बैंकिङ्ग registration - रु. २५०
मोबाइल बैंकिङ्ग पिन reset   रु. २५ प्रति पटक
मुद्द्ती निक्षेप अग्रिम भुक्तानि (Premature of FD) -

मुद्द्ती खोलेको समयको लागि साधारण बचत सरह ब्याज दिई बाँकी ब्याज रकम फिर्ता लिई ब्याज खर्चमा हिसाब मिलान गर्ने ।

आई . पि . एस . -

रु. १,००,००० सम्म रु. १००, रु. १,००,००० देखि रु. २,००,००० रु. १५०, रु. २,००,००० भन्दा बढि रु. २००

चेक फिर्ता - रु. ३००
चेक रेक्यूजिसन स्लिप हराएमा - रु. ३००
६ महिना भन्दा अघि खाता बन्द गर्नु परेमा - ब्यक्तिगत रु. ५०० र संस्थागत रु. १,०००
२. कर्जा सेवा    
कर्जा सुविधा सेवा शुल्क (Service Charge) - १ प्रतिशत (कर्जा रकमको)
कर्जा नविकरण  शुल्क (Renewal Charge) - ०।२० प्रतिशत (कर्जा रकमको)
कर्जा अग्रिम चुक्ता शुल्क (Loan pre-settlement) -

रु ५० लाख भन्दा बढी कर्जा रकमको लागि ०।२० प्रतिशत

बिड बोन्ड बैंक ग्यारेण्टि  - प्रती त्रैयामास बिड रकम ०।३५ प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ
पर्फमेन्स, एडभान्स तथा पेमेन्ट,ऋेडिट सपलाई ग्यारेण्टि - प्रती त्रैयामास ग्यारेण्टि ०।५० प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ
CIB Charge - CIB ले तोके बमोजिम